Statuten IMC

Statutenwijziging

Zaaknummer: 18041LD

Heden, achtentwintig mei tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Tesink, notaris in de gemeente Apeldoorn kantoorhoudende te Apeldoorn, de navolgende persoon, te weten: de heer Paul Dirk Bosschart, wonende te 7316 CJ Apeldoorn, Generaal Van Heutszlaan 36, geboren te Rotterdam op zeven augustus negentienhonderdzevenenveertig, zich identificerende met zijn Nederlandse paspoort, met kenmerk NYH7166C6, uitgegeven te Apeldoorn, op zeven november tweeduizend zeventien, gehuwd, volgens zijn verklaring ten deze handelend in zijn hoedanigheid van lid van het Dagelijks Bestuur van de statutair te Rotterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Contact Oud-Mariniers“, kantoorhoudende te 4731 XH Oudenbosch, Entstraat 34, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40342652, verder te noemen: het COM.
De identiteit van de comparant is, voor zover de wet dit verlangt, door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van het document dat ik hiervóór bij zijn personalia heb genoemd.
PREMISSE
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: Laatste statutenwijziging
De statuten van het COM werden laatstelijk gewijzigd en in hun geheel opnieuw vastgesteld bij akte, op zeven februari tweeduizend elf verleden voor mr. R.D. Bos, ten tijde van het verlijden van die akte notaris met plaats van vestiging Amsterdam.
Besluit tot statutenwijziging; machtiging; notulen
De Raad van Afgevaardigden van het COM heeft in zijn op vier april tweeduizend negentien te Doorn gehouden vergadering, waartoe mede met het oog op het wijzigen van de statuten is opgeroepen met inachtneming van alle in de wet en de bestaande statuten gestelde termijnen, vormvoorschriften en andere formaliteiten, met algemene stemmen besloten om de statuten van het COM te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen conform hetgeen hierna volgt. In die vergadering was het statutair vereiste minimum aantal leden van de Raad van Afgevaardigden aanwezig. In gemelde vergadering van de Raad van Afgevaardigden werd tevens met algemene stemmen besloten om opdracht en machtiging te geven aan het Dagelijks Bestuur en aan ieder lid van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk om van de statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.
Van deze besluitvorming blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, van welke notulen een door de voorzitter en secretaris van het Dagelijks Bestuur van het COM en door hem, comparant, ondertekend exemplaar aan deze akte is vastgehecht.
Effectuering statutenwijziging
Krachtens gemelde machtiging en overeenkomstig voormeld besluit van de Raad van Afgevaardigden van het COM verklaarde de comparant dat werd besloten om de statuten van het COM te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te stellen door de tekst te doen luiden als volgt:

Klik hier voor meer informatie